Åbningstider Find vej +45 97 43 25 00 Brochure Bliv kontaktet

Privatlivspolitik

Nærværende privatlivspolitik beskriver, hvordan de personoplysninger (“Personoplysningerne”), De har afgivet – og som IVECO DANMARK A/S (“vi”, “os”, “vores” eller “Selskabet”) har indsamlet via denne hjemmeside vil blive behandlet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Vi tager ansvar for at beskytte og respektere Deres privatliv.

1. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGERNE

Følgende Personoplysninger kan blive indsamlet, behandlet og opbevaret:

 • Personoplysninger afgivet af Dem til brug for Deres modtagelse af en særskilt ydelse eller som del af et forretningsforhold (så som identifikation og kontaktoplysninger samt oplysninger om profession)
 • browser oplysninger eller Personoplysninger indsamlet i forbindelse med brug af vores hjemmeside
 • cookies (se venligst vores Cookie politik, jf. ovennævnte link, https://www.iveco.com/denmark/Documents/CNHInd_CookiePolicy.pdf

, som beskriver brugen af cookies og andre web sporingsværktøjer på vores hjemmeside)

Sædvanligvis vil De give os sådanne Personoplysninger, men i visse tilfælde vil vi have indsamlet Personoplysninger om Dem fra en tredje part eller fra offentlige arkiver. Personoplysninger indhentet af os fra sådanne tredjeparter vil blive beskyttet i overensstemmelse med de procedurer, der fremgår af nærværende privatlivspolitik.

2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGERNE

De indsamlede Personoplysninger kan blive behandlet af os til følgende formål:

 1. For at besvare Deres anmodning om oplysninger om vores produkter, ydelser, tilbud og forretningsmæssige netværk;
 2. For at kunne etablere, vedligeholde og forbedre vores relation til Dem;
 3. For efter modtagelse af særskilt samtykke at kunne sende nyhedsbreve og anden markedsføringsmateriale vedrørende vores produkter og ydelser eller for at kunne forestage markedsundersøgelser. Alle disse handlinger kan blive foretaget i fysisk form, ved brug af automatiserede eller elektroniske midler, herunder brev eller e-mail, telefon (f.eks. automatiserede telefonopkald, SMS, MMS), fax og/eller ved brug af ethvert andet middel (f.eks. hjemmesider, mobil apps) – “Marketing”;
 4. For – i henhold til et særskilt afgivet samtykke – at kunne videregive Personoplysningerne til såvel vores datterselskaber og samarbejdspartnere som de autoriserede forhandlere og distributører. Disse samarbejdspartnere vil behandle Personoplysningerne med det formål at fremsende nyhedsbreve samt reklamere for deres produkter og ydelser og foretage markedsundersøgelser – “Marketing Third Party”.

Personoplysningerne bliver indsamlet og behandlet på baggrund af vores aftale og vores udtrykkelige og legitime interesse i behandlingen, jf. pkt. (i) og (ii) og i henhold til Deres udtrykkelige samtykke til de markedsføringsmæssige formål, der er beskrevet i pkt. (iii) og (iv). Vi gør opmærksom på, at ethvert samtykke til hver en tid kan trækkes tilbage.

Personoplysningerne kan blive behandlet elektronisk ved hjælp af IT-systemer og manuelt i papirformat. Personoplysningerne vil blive behandlet og opbevaret i hele deres levetid for at beskytte deres sikkerhed og fortrolighed i overensstemmelse med principperne om retfærdighed, lovlighed og gennemsigtighed og i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende databeskyttelseslovgivning.

3. KONSEKVENSERNE AF MANGLENDE AFGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Afgivelse af Personoplysninger er aldrig et krav. Manglende afgivelse af de Personoplysninger, der er angivet som obligatoriske vil betyde, at vi ikke kan tilbyde den ønskede ydelse eller produkt eller, at den ønskede ydelse eller produkt leveres i en ringere kvalitet. Manglende afgivelse af Personoplysninger, der ikke er obligatoriske, vil dog ikke have indflydelse på Deres adgang til ydelsen eller modtagelse af produktet.

4. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGERNE

Vi er en del af CNH Industrial koncernen, en af verdens førende finansieringsvirksomheder. Personoplysningerne kan blive videregivet til vores datterselskaber og samarbejdspartnere inden for CNH Industrial koncernen, betroede eksterne parter, serviceudbydere, autoriserede forhandlere og distributører samt forretningspartnere, både inden for og uden for EU, i henhold til særskilte aftaler og kan udelukkende benyttes til opfyldelse af de formål, der er beskrevet ovenfor.

Personoplysningerne kan videregives til tredjeparter for at opfylde lovmæssige forpligtelser, for at sikre og vedligeholde CNH Industrial koncernens sikkerhed, for at beskytte vores og CNH Industrial koncernens rettigheder eller ejendom, for at besvare instrukser fra offentlige myndigheder eller for at håndhæve Selskabets retskrav.

5. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGERNE

For at kunne udføre de ovenfor beskrevne aktiviteter vedrørende behandling af Personoplysninger kan det være nødvendigt at overføre Personoplysningerne til lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), herunder opbevare Personoplysningerne i databaser, der håndteres af juridiske personer på Selskabets vegne. Håndtering af databaserne og behandling af Personoplysningerne sker udelukkende i henhold til formålet for databehandlingen og udføres i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

I tilfælde af, at Personoplysningerne overføres til et land uden for EØS, vil Selskabet gennemføre enhver nødvendig kontraktmæssig foranstaltning for at sikre den nødvendige beskyttelse af Personoplysningerne, herunder bl.a. ved brug af aftaler, der er baseret på de standard model klausul aftaler, der er udarbejdet af EU Kommissionen til brug ved overførsel af persondata til lande uden for EØS

6. SLETNING AF PERSONOPLYSNINGERNE

Personoplysningerne vil blive opbevaret i vores systemer og arkiveret så længe, som Selskabet finder det strengt nødvendigt for at kunne opfylde de formål, der fremgår af nærværende Privatlivspolitik, dog under hensyntagen til lovmæssige og kontraktmæssige forpligtelser.

Når Personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de har været behandlet, bliver de slettet eller opbevaret i et format, der umuliggør identifikation af de registrerede personer, medmindre vi har en legitim ret eller tilladelse til at opbevare sådanne Personoplysninger. Vi kan fortsætte med at opbevare Personoplysningerne i en længere periode, hvis dette måtte være nødvendigt for at beskytte Selskabets interesser i forhold til muligt retskrav forbundet med levering af ydelser eller produkter eller behandling af Personoplysninger.

Personoplysninger, der behandles til brug for Marketing vil blive opbevaret indtil Deres samtykke tilbagekaldes og under alle omstændigheder i overensstemmelse med de ovenfor nævnte principper og vejledningerne herom fra de relevante påtaleberettigede tilsynsmyndigheder.

7. DATAANSVARLIG

IVECO DANMARK A/S, med hovedkontor på Roholmsvej 19, 2620 Albertslund, er Dataansvarlig for de Personoplysninger, Selskabet indsamler, behandler og opbevarer i henhold til nærværende Privatlivspolitik.

8. DE REGISTREREDES RETTIGHEDER

De registrerede personer er berettigede til at håndhæve deres rettigheder i henhold til gældende lovgivning, herunder:

 • Indsigtsretten: betyder retten til at få oplyst af Selskabet, om Deres Personoplysninger bliver behandlet og, hvor muligt, få adgang hertil.
 • Ret til berigtigelse: betyder retten til at få berigtiget ukorrekte og/eller ukomplette Personoplysninger, herunder ved indgivelse af supplerende oplysninger.
 • Ret til sletning (retten til at blive glemt): betyder retten til at få berigtiget ukorrekte og/eller ukomplette Personoplysninger samt sletning af Personoplysninger på gyldig anmodning.
 • Ret til at protestere mod behandling: betyder den til enhver tid gældende ret til at protestere mod behandlingen af Deres Personoplysninger på baggrund af den Dataansvarliges gyldige interesse.
 • Ret til begrænsning af behandling: betyder en ret til at fremsætte en gyldig anmodning om suspension af behandlingen i tilfælde, hvor der er fremsat indsigelse mod rigtigheden af Personoplysningerne og i så lang tid som det er nødvendigt for, at den Dataansvarlige kan bekræfte rigtigheden af Personoplysningerne.
 • Ret til data portabilitet: betyder retten til at få Personoplysningerne udleveret i et struktureret standard læsbart format samt en ret til at overføre Personoplysningerne til andre dataansvarlige, særligt hvis behandlingen finder sted som følge af afgivet samtykke eller en kontrakt og behandlingen udføres automatisk.
 • Ret til at indgive en klage: uden præjudice for andre administrative eller lovmæssige tvister er De berettiget til at indgive en klage til den påtaleberettigede tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvori De er bosiddende eller jævnligt arbejder eller i den stat, hvori en overtrædelse har fundet sted, hvis De mener, at Personoplysningerne er blevet behandlet på en måde, der enten er ulovlig eller i uoverensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Disse rettigheder kan håndhæves ved at kontakte os på følgende måde:

 • Ved at udfylde den online formular, der findes her [http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSR.aspx ]
 • Ved at sende en e-mail til privacy-compliance@cnhind.com med den standard formular vedhæftet, som kan hentes her [http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSRDC.aspx ]
 • Ved at sende et brev til CNH Industrial N.V. – attention Privacy Compliance, 25 St. James’s Street, London, SW1A 1HA, United Kingdom, bilagt den standard formular, som kan hentes her [http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSRDC.aspx ]

Hvis vi modtager en sådan anmodning, kan det være nødvendigt for os at indhente yderligere personlige oplysninger fra Dem for at bekræfte Deres identitet. Disse oplysninger vil herefter, sammen med andre Personoplysninger vi allerede er i besiddelse af, blive behandlet for at opfylde Deres anmodning i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis det anses for nødvendigt for at opfylde Deres anmodning vil visse oplysninger blive overført til andre selskaber inden for eller uden for CNH Industrial koncernen, som fungerer som dataansvarlige for Deres Personoplysninger. Deres Personoplysninger vil blive behandlet i så lang tid som det måtte være nødvendigt for at vurdere og behandle Deres anmodning, hvorefter Deres Personoplysninger vil blive arkiveret i så lang tid som vi måtte anse det for nødvendigt for at kunne bevise, at anmodningen er blevet behandlet på en korrekt og passende måde.

9. ÆNDRINGER

Denne Privatlivspolitik er opdateret i maj 2018.

Vi forbeholder os ret til helt eller delvist at foretage ændringer i Privatlivspolitikken eller til at opdatere dennes indhold (f.eks. som konsekvens af ændringer i gældende lovgivning). Ændringerne vil blive offentliggjort på denne hjemmeside og vil træde i kraft ved offentliggørelsen. Vi opfordrer til, at nærværende Privatlivspolitik gennemlæses fra tid til anden for at erfare, hvordan Deres Personoplysninger beskyttes.

Bliv kontaktet